تدریس نشانه (ن)

Enter your text here ...
  14 بازدید
  0 Comments
14 بازدید
0 Comments

آموزش نشانه ت

دست دست چه دستی  یه دست با پنج تا انگشت  هرکدومش یه جور  ولی باهم میشن مشت  خدا جونم تشکر  دستای خوبی دارم  بااین دستای خوبم آسونه کار و بارم​
  12 بازدید
  0 Comments
12 بازدید
0 Comments

گرفتن پرچم قلم توسط دانش آموزان کلاس اول شعبه 1

Enter your text here ...
  37 بازدید
  0 Comments
37 بازدید
0 Comments

تدریس سایه فصل 1 علوم

Enter your text here ...
  17 بازدید
  0 Comments
17 بازدید
0 Comments

(س)اول سلام /اول هر کلام (س)مثل یک سبیل.تدریس نشانه س

Enter your text here ...
  13 بازدید
  0 Comments
13 بازدید
0 Comments

صرف صبحانه به مناسبت هفته وحدت

Enter your text here ...
  13 بازدید
  0 Comments
13 بازدید
0 Comments

جشن آب پایه اول

Enter your text here ...
  25 بازدید
  0 Comments
25 بازدید
0 Comments

آموزش نشانه (ا)شنبه 11 آبان

Enter your text here ...
  27 بازدید
  0 Comments
27 بازدید
0 Comments

آموزش سایه فصل 1 علوم یکشنبه 12 آبان

Enter your text here ...
  23 بازدید
  0 Comments
23 بازدید
0 Comments

آموزش گوشه ولبه

Enter your text here ...
  25 بازدید
  0 Comments
25 بازدید
0 Comments

(آ)مثل آبنبات.تدریس آ

Enter your text here ...
  44 بازدید
  0 Comments
44 بازدید
0 Comments

جشن قرآن پایه اول

Enter your text here ...
  14 بازدید
  0 Comments
14 بازدید
0 Comments

حل تمرین صفحه 21 کتاب ریاضی

Enter your text here ...
  37 بازدید
  0 Comments
37 بازدید
0 Comments

باز دید از نمایشگاه بهداشت

Enter your text here ...
  37 بازدید
  0 Comments
37 بازدید
0 Comments

بخش کردن .و تشخیص صدای اول و آخر توسط کارت نگاره ها

Enter your text here ...
  39 بازدید
  0 Comments
39 بازدید
0 Comments

بخش کردن به کمک کارت نگاره ها.دانش آموزان کارت نگاره را برمی دارند تصویر خوانی می کنند.صدای اول کلمه را گفته وسپس آن رابخش می کنند و درجدول مربوط قرار می دهند

Enter your text here ...
  35 بازدید
  0 Comments
35 بازدید
0 Comments

الگو/قرار دادن اشکال هندسی در اختیار دانش آموزان و ساخت الگو با اشکال

Enter your text here ...
  38 بازدید
  0 Comments
38 بازدید
0 Comments

کار با خمیر بازی .هدف :قوی شدن انگشتان/هماهنگی چشم و دست /آمادگی برای لوحه نویسی

Enter your text here ...
  39 بازدید
  0 Comments
39 بازدید
0 Comments

دست ورزی جدول شگفت انگیز.اشکال هندسی را دراختیار دانش آموزان قرارداده ایم وانها مربع شگفت انگیز را طراحی کردند

Enter your text here ...
  54 بازدید
  0 Comments
54 بازدید
0 Comments

کار بالوحه ریاضی هدف تقویت تطبیق چشم ودست

Enter your text here ...
  55 بازدید
  0 Comments
55 بازدید
0 Comments