موش کوچولو ها امسال سال ماست انشالله

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this section ...
  149 بازدید
  0 Comments
149 بازدید
0 Comments

بازی آموزشی (همکاری)

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this se ction ...
  142 بازدید
  0 Comments
142 بازدید
0 Comments

بازی طبقه بندی رنگ

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this section ...
  118 بازدید
  0 Comments
118 بازدید
0 Comments

بازیهای پرورش دقت و تمرکز

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this sectio n ...
  109 بازدید
  0 Comments
109 بازدید
0 Comments

پروژه آهنربا۴

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this section ...
  168 بازدید
  0 Comments
168 بازدید
0 Comments

پروژه آهنربا۳

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this sec tion ...
  170 بازدید
  0 Comments
170 بازدید
0 Comments

پروژه آهنربا۲

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this sectio n ...
  147 بازدید
  0 Comments
147 بازدید
0 Comments

کاردستی خلاقانه

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this section ...
  143 بازدید
  0 Comments
143 بازدید
0 Comments

تدریس مجازی بازیهای دقت و تمرکز

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this se ction ...
  136 بازدید
  0 Comments
136 بازدید
0 Comments

جشن روز پدر مجازی

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this secti on ...
  112 بازدید
  0 Comments
112 بازدید
0 Comments

بازی های آموزشی ریبازی

ریباضی ترکیب کلمه بازی و ریاضیست  
  168 بازدید
  0 Comments
168 بازدید
0 Comments

کرونا و کودکان

Enter your text here ...
  107 بازدید
  0 Comments
107 بازدید
0 Comments

تکلیف مهارت محور (آشپزی )

با هدف تقویت مهارتهای زندگی ، تقویت مهارت کلامی و عضلات کوچک دست و حس همکاری  
  113 بازدید
  0 Comments
113 بازدید
0 Comments

پروژه مراحل رشد دانه

سبزه های عید نوآموزان‌، مشاهده مستقیم و یادگیری اکتشافی  
  98 بازدید
  0 Comments
98 بازدید
0 Comments

پازل رنگها

Enter your text here ...
  111 بازدید
  0 Comments
111 بازدید
0 Comments

ساخت پازل اشکال هندسی همراه با آموزش رنگها

Enter your text here ...
  92 بازدید
  0 Comments
92 بازدید
0 Comments

بازی پرورش هوش

با وسایل قابل دسترس میتوان بازیهای با اهداف دقت و تمرکز ، هوش ،شناخت رنگها و .. ساخت  
  81 بازدید
  0 Comments
81 بازدید
0 Comments

ساخت بازیهای خانگی

ساخت پازل با مواد قابل دسترس  
  88 بازدید
  0 Comments
88 بازدید
0 Comments

چالش لبخند مجازی

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this sectio n ...
  104 بازدید
  0 Comments
104 بازدید
0 Comments

بازی و ریاضی با تدریس مجازی

Enter your text here ... Enter your custom HTML codes in this s ection ...
  92 بازدید
  0 Comments
92 بازدید
0 Comments