بیایید ارزش کتاب و کتابخوانی را دربچه ها نهادینه کنیم..(برگزاری نمایشگاه کتاب در حیاط مجتمع)

Enter your text here ...
  3 بازدید
  0 Comments
3 بازدید
0 Comments

حس خوب نوشتن در بچه ها (با دیکته وایت بوردی)...

Enter your text here ...
  2 بازدید
  0 Comments
2 بازدید
0 Comments

(ساخت حروف انگشتی)روشی خلاق برای صداکشی و کلمه سازی..

Enter your text here ...
  3 بازدید
  0 Comments
3 بازدید
0 Comments

باز هم آزمایشگاه علوم و کسب تجارب جدید (حواس پنجگانه)

Enter your text here ...
  3 بازدید
  0 Comments
3 بازدید
0 Comments

تدریس نشانه د و اجرای نمایش د دهن باز و حرکات خلاق

Enter your text here ...
  2 بازدید
  0 Comments
2 بازدید
0 Comments

تکلیف علوم فصل 3 : سالم باش شاداب باش

  5 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
5 بازدید
0 Comments

تکلیف نشانه نـ ن

  6 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
6 بازدید
0 Comments

تکلیف ریاضی تم 10

  7 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
7 بازدید
0 Comments

اطلاعات تکمیلی نشانه ن

  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

پاور پوینت فصل 3 علوم : سالم با شاداب باش (گروه بهداشت فردی )

  2 بازدید
  0 Comments
2 بازدید
0 Comments

تدرس نشانه ن

ایجادانگیزه یادگیری باپوشیدن لباس نانوا وآشناشدن باابزارووسایل کاراو.آشنایی بامراحل پخت نان انجام نمایش جذاب نخودی درکلاس باایفای نقش توسط بچه ها ن مثل نارنگی.
  10 بازدید
  0 Comments
10 بازدید
0 Comments

پیام تربیتی

  9 بازدید
  0 Comments
9 بازدید
0 Comments

تکلیف

روان خوانی نشانه ر
  5 بازدید
  0 Comments
5 بازدید
0 Comments

آموزش الگوهای خطی

this section .
  43 بازدید
  0 Comments
43 بازدید
0 Comments

یک روز شاد و جذاب با نانوا های کوچک

  10 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
10 بازدید
0 Comments

اجرای نمایشی داستان قورباغه زبان دراز از کتاب های طرح پرلز

Enter your text here ...
  9 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
9 بازدید
0 Comments

دریافت جام تربیت و شور و حال بچه ها

  10 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
10 بازدید
0 Comments

زنگ علوم : کنفرانس گروه بهداشت فردی

  6 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
6 بازدید
0 Comments

تدریس نشانه ن

  8 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
8 بازدید
0 Comments

زنگ ریاضی : فعالیت های مربوط به آموزش تقارن

  2 بازدید
  0 Comments
2 بازدید
0 Comments