1 minute reading time (17 words)

علوم_دنیای سرد وگرم

​دانش آموزان به صورت عملی آزمایش کردندکه بطری یخ قرارداده شده درآفتاب زودترآب می شود یا درسایه

آموزش بخش پذیری
اهدا شجره و جایزه به پسر گلم امیرحسین زارع .
 

نظرات

Already Registered? Login Here
بدون نظر