آموزش مجازی ارزش های زندگی (میهن پرستی)

  199 بازدید
  0 Comments
199 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته چهارم اردیبهشت

Enter your text here ...   Download PDF File Here
  272 بازدید
  0 Comments
272 بازدید
0 Comments

کاردستی و اوریگامی نو آموز

Enter your text here ...
  275 بازدید
  0 Comments
275 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته

Enter your text here ...   Download PDF File Here
  261 بازدید
  0 Comments
261 بازدید
0 Comments

زبان آموزی نشانه (چ چـ) با رویکرد کودک محور

Enter your text here ...
  208 بازدید
  0 Comments
208 بازدید
0 Comments

صحبت نوآموز درباره حافظ

Enter your text here ...
  150 بازدید
  0 Comments
150 بازدید
0 Comments

علوم چهار فصل

  177 بازدید
  0 Comments
177 بازدید
0 Comments

مهارت حرکتی توسط نو آموزان

Enter your text here ...
  152 بازدید
  0 Comments
152 بازدید
0 Comments

خواندن شعر بهارتوسط نو آموزان

Enter your text here ...
  299 بازدید
  0 Comments
299 بازدید
0 Comments

اموزش فصل بهار وتابستان

Enter your text here ...
  209 بازدید
  0 Comments
209 بازدید
0 Comments

زبان آموزی(رویکرد کودک محور)

Enter your text here ...
  187 بازدید
  0 Comments
187 بازدید
0 Comments

فعالیت های هفته سوم فروردین ماه

Enter your text here ...
  175 بازدید
  0 Comments
175 بازدید
0 Comments

آموزش مساله توسط دختر خوبم دیانا فتحی

  239 بازدید
  0 Comments
239 بازدید
0 Comments

تکلیف هفته آخر بهمن ماه

File Name: --5_13981130-113650_1 File Size: 657 kb Download File
  201 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
201 بازدید
0 Comments

پوستر کلمات( اُ )استثنا

  295 بازدید
  0 Comments
295 بازدید
0 Comments

چرخه ی آب

  266 بازدید
  0 Comments
266 بازدید
0 Comments

آزمایشگاه علوم : آزمایش مربوط به چرخه آب

  228 بازدید
  0 Comments
228 بازدید
0 Comments

تدریس فارسی نشانه ( ک ) توسط دانش آموز

  162 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
162 بازدید
0 Comments

آشنایی و کار با سکّه

  212 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
212 بازدید
0 Comments

آشنایی با ساعت آفتابی

  231 بازدید
  0 Comments
برچسب ها:
231 بازدید
0 Comments