کلیپ جالب تشکیل فسیل در دریا

نحوه تشکیل فسیل در دریا
  11 بازدید
  0 Comments
11 بازدید
0 Comments

فعالیت عملی زنگ علوم(ایجاد تصویر با استفاده از ذره بین)

  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

مسیر پرتوهای نور در عدسی مقعر و عدسی محدب

  7 بازدید
  0 Comments
7 بازدید
0 Comments

فعالیت عملی زنگ علوم(ساخت ذره بین)

  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

نور و عدسی

  6 بازدید
  0 Comments
6 بازدید
0 Comments

زنگ ریاضی و دست ورزی

  7 بازدید
  0 Comments
7 بازدید
0 Comments

فعالیت عملی زنگ ریاضی

  2 بازدید
  0 Comments
2 بازدید
0 Comments

ایجاد رنگین کمان زیبا با همکاری گروهی!

  13 بازدید
  0 Comments
13 بازدید
0 Comments

طعم شیرین زنگ علوم این بار با ایجاد رنگین کمان!

  12 بازدید
  0 Comments
12 بازدید
0 Comments

لغات مهم درس فارسی

  11 بازدید
  0 Comments
11 بازدید
0 Comments

نمونه سوالات درس ششم "مطالعات اجتماعی"

  8 بازدید
  0 Comments
8 بازدید
0 Comments

نمونه سوالات درس پنجم مطالعات اجتماعی

  9 بازدید
  0 Comments
9 بازدید
0 Comments

کاربرد الگوی مثلثی

11/5/2019 Messages you send to this chat and calls are secured with end-to-end encryption. Salam 9:42 AM
9:42 AM
  0 بازدید
  0 Comments
0 بازدید
0 Comments

لغات مهم درس فارسی

  51 بازدید
  0 Comments
51 بازدید
0 Comments

لغات مهم درس فارسی

  46 بازدید
  0 Comments
46 بازدید
0 Comments

زنگ ریاضی و دست ورزی

  53 بازدید
  0 Comments
53 بازدید
0 Comments

جشنواره ی ورزشی در مدرسه ما

  45 بازدید
  0 Comments
45 بازدید
0 Comments

فعالیت عملکردی درس علوم

  43 بازدید
  0 Comments
43 بازدید
0 Comments

نتیجه ی جالب واکنش شیمیایی بین تخم مرغ و سرکه

  35 بازدید
  0 Comments
35 بازدید
0 Comments

خلاصه ی درس علوم(تغییرات مواد)

  44 بازدید
  0 Comments
44 بازدید
0 Comments